همه حق دسترسی به ‌Brain App را دارند.

انگلیسی یاد بگیرید. سند فراغت مکتب/ دیپلوم بگیرید. مهارت ها را بدست آورید. پیشرفت نماید.

دانلود همه
(Dānlūd hame)

cta

دانلود برنامه

cta
classsupporteventsmessagephone-mock
cancel

کد QR را سکن کنید.

از دوربین گوشی خود برای سکن و دانلود برنامه رایگان استفاده کنید.

wrapper-qrpopup-image

همه چیز در یک مکان.

حضور و غیاب آنلاین/یجیتال
حاضری در واقع سرگرمی است. شاگردان/دانش آموزان و کارکنان همزمان وارد میشوند. گزارش حاضری شاگردان را با یک کلیک ارسال کنید.
حمایت کردن
دیگر هرگز احساس تنهایی نکنید. با یک کلیک می توانید تماس بگیرید، چت کنید یا درخواست کمک کنید. هرشاگرد/دانش آموز تیم حمایوی شخصی خود را دارد.
اتاق ها/رویدادها
با یک کلیک به آموزش مجازی، کلوپ های اجتماعی و ساعات کاری بپیوندید. با سایر شرکت کنندگان ارتباط برقرار کنید. از این آسان ترهزگز نبوده است!
ارتباط برقرار کنید
به صورت فردی،و یا گروهی با /همصنفی های/هم کلاس های خود چت کنید. به سادگی هر زبانی را با کلیک یک دکمه ترجمه کنید. وای چه باحاله
phone
برنامه
برنامه کلاس های خود را مشاهده  ودرس های خود را برنامه ریزی کنید. مشاهده همه برنامه های درسی در یک مکان هرگز آسان نبوده است.
اخبار
اخبار و اطلاعیه های مرتبط را دریافت کنید. بیشتر بدانید یا آن را برای بعد پین کنید. شما از آنچه قرار است اتفاق بیافتد بی خبر نخواهید ماند.
وظایف
کارخانگی/ تکالیف خود را با کلیک یک دکمه ارسال کنید! با استفاده از برنامه کارهای خانگی را ایجاد؛ مدیریت و مشاهده نمایٔید.

همه چیز در یک مکان.

حضور و غیاب آنلاین/یجیتال
حاضری در واقع سرگرمی است. شاگردان/دانش آموزان و کارکنان همزمان وارد میشوند. گزارش حاضری شاگردان را با یک کلیک ارسال کنید.
برنامه
برنامه کلاس های خود را مشاهده  ودرس های خود را برنامه ریزی کنید. مشاهده همه برنامه های درسی در یک مکان هرگز آسان نبوده است.
حمایت کردن
دیگر هرگز احساس تنهایی نکنید. با یک کلیک می توانید تماس بگیرید، چت کنید یا درخواست کمک کنید. هرشاگرد/دانش آموز تیم حمایوی شخصی خود را دارد.
اخبار
اخبار و اطلاعیه های مرتبط را دریافت کنید. بیشتر بدانید یا آن را برای بعد پین کنید. شما از آنچه قرار است اتفاق بیافتد بی خبر نخواهید ماند.
اتاق ها/رویدادها
با یک کلیک به آموزش مجازی، کلوپ های اجتماعی و ساعات کاری بپیوندید. با سایر شرکت کنندگان ارتباط برقرار کنید. از این آسان ترهزگز نبوده است!
وظایف
کارخانگی/ تکالیف خود را با کلیک یک دکمه ارسال کنید! با استفاده از برنامه کارهای خانگی را ایجاد؛ مدیریت و مشاهده نمایٔید.
ارتباط برقرار کنید
به صورت فردی،و یا گروهی با /همصنفی های/هم کلاس های خود چت کنید. به سادگی هر زبانی را با کلیک یک دکمه ترجمه کنید. وای چه باحاله
phone

با هم دورتر میرویم

برای دریافت پشتیبانی، منابع و اطلاعات مورد نیاز به دانشجویان، کارکنان و فارغ التحصیلان بپیوندید.